Quyền sử dụng đất

3 trường hợp người dân bị hạn chế quyền sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 quy định chi tiết về 3 trường hợp người dân bị hạn chế quyền sử dụng đất. 

Trong một số trường hợp, hộ gia đình, cá nhân sẽ bị hạn chế quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại Điều 192 Luật Đất đai 2013; những trường hợp hộ gia đình; cá nhân chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện; nói cách khác là bị hạn chế quyền sử dụng đất, bao gồm:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó; thì chỉ được chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình; cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở; đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm; kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ, cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất; theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất; nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã; phường; thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

– Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng; nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình; cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất (chưa đủ 10 năm).

Xem thêm đất nền khu vực xã Phước Bình, Long Thành :

Please follow and like us: